สาย ปอ.514 มาช้ามาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วงเวลาประมาณ 17.10 น.ชองทุกวัน จะรอรถเป็นชัว่โมงเลยครับจาก ถนนสุขา 3 ไปลาดพร้าว ช่วยแก้ไขให้หน่อย

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรับทราบแล้ว ได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงแก่ไขจัดสรรการปล่อยรถให้เพี่ยงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ