สายรถเมล์ เส้นพระราม 6

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สายรถเมล์เส้นพระราม 6 ที่ผ่านหน้าโรงพยาบาลรามา ส่วนใหญ่จะเลี้ยวซ้ายเข้า อนุเสาวรีย์ แต่ มีเพียงสาย 44 และ 67 (ฟรี รอนาน) ผ่านไปทางกรมโยธาที่พักอาศัยบริเวณนั้น พบว่าบริเวณนั้นและใกล้เคียงส่วนใหญ่เป็นที่พักของ บุคลากร นักศึกษา แพทย์ พยาบาล นักศึกษาเภสัชกร การเดินทาง ส่วนใหญ่เป็นรถโดยสาร ที่ราคาประมาณ 40-60 บาท อยากเสนอแนะ ให้มีการเพิ่มจำนวนรถเมล์ เสริมเข้ามาให้บริการ ในช่วงเวลา 18.00 -20.00 ยินดีใช้บริการแม้ไม่ใช่รถเมล์ฟรี เพราะต้องการกลับที่พัก เนื่องจากทุกวันต้องรอรถเมล์สายดังกล่าว เป็นเวลานาน มาก

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วนยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงจัดสรรปล่อยรถให้หมุนเวียนในเส้นทางไม่ให้ขาดระยะรอรนาน พร้อมทั้งเสนอผู้มีอำนาจการตัดสินใจพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนรถต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ