สอบถาม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วงเวลา 21.00-22.50เพิ่มเที่ยวรถเมล์เส้นจรัญสนิทวงศ์ถึงสายใต้เก่าด้วยค่ะ รอรถนานมากๆ ขอขอบคุณล่วงหน้า

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ