สอบถาม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์503 เนี่ย ออกกี่ชม.คัน รอเป็นชม.ไม่มาสักคัน พอมาก็เป็นรถเสริม บริการห่วย

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงการจักสรรปล่อยรถ ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้ับริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ