สอบถามเส้นทางทั้งขาไปและขากลับคะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขาไป จุดเริ่มต้นคือตลาดปัฐวิกรณ์ไปยูเนี่ยนมอลล์ ขากลับ จุดเริ่มต้นคือยูเนี่ยนมอลล์ไปตลาดปัฐวิกรณ์ ขอทราบวิธีการนั่งรถไปที่ง่ายๆหน่อยคะ