สอบถามค่าบริการ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ค่าบรืการจากป้ายวัดใหม่ อิตัลไท ไปยัง ป้ายประตูน้ำ มีค่าบริการเท่าไหร่คะ และป้ายประตูน้ำ ไปยัง ป้ายศูนย์วืจัยโรงพยาบาลกรุงเทพ เท่าไหร่คะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล ขอเรียนว่า ผู้ใช้บริการมิได้แจ้งสายรถที่ต้องการเดินทางให้ทราบ ซึ่งอัตราค่าโดยสารของรถสายที่ผ่านบริเวณดังกล่าวของรถแต่ละสายราคาอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด และระยะเส้นทางเดินรถของแต่ละสายไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ขอให้ข้อมูลรถโดยสารประจำทางสาย 60 (สีฟ้าใหม่) จากป้ายวัดใหม่ อิตัลไทยไปลงป้ายประตูน้ำ ราคา 20 บาท และจากประตูน้ำไปลงซอยศูนย์วิจัย ราคา 20 บาท รถปรับอากาศ สาย 93 (ยููโรทู) จากป้ายวัดใหม่ อิตัลไทยไปลงป้ายประตูน้ำ ราคา 15 บาท และจากประตูน้ำไปลงซอยศูนย์วิจัย ราคา 15 บาท เป็นต้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ