สรุปรายงานการพิจารณาผลจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน

เลขที่ประกาศ: 
พิเศษ49/2566ลว.27 ต.ค.2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
77484446.10
ราคากลาง: 
77,484,446.10
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
22,227,998.10
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
6,140,730.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
20,604,990.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
4,868,928.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท แสงเจริญทูลส์เซ้นเตอร์ จำกัด
ราคา: 
21,025,500.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด
ราคา: 
2,616,300.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
22,227,998.10
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
6,140,730.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
20,604,990.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
4,868,928.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท แสงเจริญทูลส์เซ้นเตอร์ จำกัด
ราคา: 
21,025,500.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด
ราคา: 
2,616,300.00
วันที่ประกาศ: 
31/10/2566