สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 ถึงเดือน ธันวาคม 2566