สรุปจำนวนรถประจำการ ประเภทรถธรรมดา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2562 ณ เมษายน 2562

กราฟแสดง สรุปจำนวนรถประจำการ ประเภทรถธรรมดา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2562 ณ เมษายน 2562

ตารางแสดง สรุปจำนวนรถประจำการ ประเภทรถธรรมดา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2562 ณ เมษายน 2562

ชื่อข้อมูล จำนวน
2554 1,659.00
2555 1,579.00
2556 1,579.00
2557 1,562.00
2558 1,562.00
2559 1,562.00
2560 1,543.00
2561 1,543.00
2562 1,543.00