สภาพรถไม่เหมาะจะนำมาใช้บริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย66สีส้ม ประตูปิดกระแทกผู้โดยสาร แจ้งประตูเสีย ปิดไม่สนิท ไม่แน่ใจเสียจริงหรือคนขับรีบจะปิดไม่ดูผู้โดยสาร

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ