ว่าจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 2

วันที่ประกาศ: 
13/07/2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง: 
801,900.00 บาท