ว่าจ้างพิมพ์ใบสมัครงาน พขร. พกส.

เลขที่ประกาศ: 
H-62-1-PA-0032
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
หจก.วังทอง กราฟฟิคอาร์ต (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท )
ราคา: 
9,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
หจก.วีระวัฒน์การพิมพื
ราคา: 
7,062.00
วันที่ประกาศ: 
30/01/2562