ว่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ห้องเทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 คน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
ราคา: 
2,829,750.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
ราคา: 
2,829,750.00
วันที่ประกาศ: 
27/09/2562