ว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด เขตการเดินรถที่ 4 (ครั้งที่ 2)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา ครั้งที่ 2
วงเงินงบประมาณ: 
1310400
วันที่รับเอกสาร: 
27/10/2559 - 07/11/2559
วันที่ยื่นซอง: 
16/11/2559
ราคากลาง: 
1,248,000.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, ตุลาคม 14, 2559