ว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด เขตการเดินรถที่ 4

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1310400
วันที่รับเอกสาร: 
02/09/2559 - 13/09/2559
วันที่ยื่นซอง: 
23/09/2559
ราคากลาง: 
1,248,000.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, สิงหาคม 22, 2559