ว่าจ้างผลิตสื่อโทรทัศน์ ชุด "เปิดหูเปิดตาไปกับ ขสมก."

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
500000
ราคากลาง: 
500,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
มูลนิธิมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
500,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
มูลนิธิมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
500,000.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มิถุนายน 19, 2561