ว่าจ้างบุคคลภายนอกทาความสะอาดรถโดยสารปรับอากาศ ขาว-น้าเงิน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
350400
วันที่รับเอกสาร: 
16/02/2558 - 02/03/2558
วันที่ยื่นซอง: 
16/02/2558 - 02/03/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
03/03/2558
ราคากลาง: 
339,840.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กุมภาพันธ์ 16, 2558