ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและปรับปรุงสภาพรถเพื่อเป็นรถต้นแบบ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีตกลง
วงเงินงบประมาณ: 
8170000
ราคากลาง: 
8,170,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
8,170,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
8,170,000.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 17, 2559