ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาต้นทุนมาตรฐาน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีตกลง
วงเงินงบประมาณ: 
3850000
ราคากลาง: 
3,850,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,800,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3,800,000.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, พฤษภาคม 29, 2560