ว่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีตกลง
วงเงินงบประมาณ: 
1500000
ราคากลาง: 
1,258,500.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
950,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
950,000.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, เมษายน 28, 2559