ว่าจ้างตัดเสื้อลำลองพนักงาน

วันที่ประกาศ: 
23/05/2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง: 
2,671,638.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: