ว่าจ้างตัดเสื้อลำลองพนักงาน จำนวน 13,719 ตัว

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
2851000
วันที่รับเอกสาร: 
28/05/2561 - 08/06/2561
วันที่ยื่นซอง: 
11/06/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
11/06/2561
ราคากลาง: 
2,671,638.06
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, พฤษภาคม 28, 2561