วิ่งขวาไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย2 รถเบอร์ 3 วิ่งขวา ไม่เข้าป้ายรับ ผดส. ป้ายหน้าอารารต้นสน ชิดลม

เรียนคุณ ภาณุขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤิกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 2-3 ทะเบียน 14-5054 แล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพือทราบ.