วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

วิสัยทัศน์

" ผู้นำการให้บริการรถโดยสารประจำทาง "

พันธกิจ

" บริการรถโดยสารประจำทางที่มีคุณภาพแบบมืออาชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม "

ค่านิยมขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

  1. รักองค์กร
  2. พัฒนาร่วมกัน
  3. คุณธรรมนำหน้า
  4. สร้างสรรค์บริการเพื่อสังคม

ความหมายของค่านิยมหลักขององค์การ

  1. รักองค์กร หมายถึง พนักงานทำงานอย่างทุ่มเท รับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปัญหา มีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของรักษาภาพลักษณ์และภูมิใจในความสำเร็จของ องค์กร
  2. พัฒนาร่วมกัน หมายถึง จิตสำนึกของความร่วมมือ ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของพนักงานทุกคน เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
  3. คุณธรรมนำหน้า หมายถึง การปฏิบัติตนต่อองค์กร และผู้เกี่ยวข้องดัวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีศีลธรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง เป็นคนดี ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตนและพวกพ้อง
  4. สร้างสรรค์บริการเพื่อสังคม หมายถึง การพัฒนารูปแบบการบริการที่ทันสมัยและมีคุณภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม