วิธีจัดสรรรถให้วิ่งในแต่ละเส้นทางได้อย่างเพียงพอ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ผมมีวิธีการที่จะเสนอแนะในการจัดรถให้วิ่งในแต่ละเส้นทาง ดูคล้ายกับเส้นผมบังภูเขา ข้อเสนอแนะ...... เอาจำนวนตั๋วโดยสารที่ขายได้ในแต่ละวัน ในแต่ละสายรถ ว่าได้จำนวนเท่าไหร่(เท่ากับจำนวนผู้โดยสาร) แล้วเอาเที่ยวรถที่วิ่งในวันนั้นว่าวิ่งทั้งวันกี่เที่ยว เอามาหารกันก็จะบอกได้ว่าความหนาแน่นในสายนั้น ในวันนั้นเป็นเท่าไหร่ แล้วให้เอารถที่หนาแน่นน้อยไปเพิ่มให้กับสายที่หนาแน่นมากกว่า ก็จะช่วยเฉลี่ยให้แต่ละสายมีรถเพียงพอ เพราะทุกวันนี้เห็นรถบางสายวิ่งมาถี่มาก ผู้โดยสารนั่งกันอยู่ไม่กี่คน เช่น สาย 179 ลองไปสังเกตุดูได้เลย หรือเอาจำนวนตั๋วในแต่ละวันหารจำนวนเที่ยวรถดู

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)