ลืมเอกสารบนรถเมล์ครีมแดงสาย 34

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียน ขสมก. ด้วยข้าพเจ้านางสาวอรชุลี อินสุพัตรา ได้ลืมเอกสารซองสีน้ำตาลขนาด A4 บนรถเมล์ครีมแดง สาย 34 วิ่งไปรังสิต (ไม่ใช่รถเมล์ฟรี) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ข้าพเจ้่าได้ลงรถที่แยกลำลูกกา เวลาประมาณ 19.35 น. รถน่าจะไปถึงรังสิตประมาณ 20.00 น. จึงขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่ในส่วนนี้ให้ ขสมก. ช่วยตรวจสอบให้ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง ถ้าได้ความคืบหน้าอย่างไรขอความกรุณาช่วยติดต่อมาที่ อรชุลี 081-9266202 ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ดำเนินการแจ้งวิทยุสื่อสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไปยังต้นทางสาย 34 เพื่อตรวจสอบของแล้ว หากพบสิ่งของจะดำเนินแจ้งให้ทราบต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เรียนผู้ใช้บริการ ผลการตรจสอบสิ่งของที่ท่านไดลืมไว้บนรถโดยสารสาย 34 นั้น ผลการตอบกลับวิทยุสื่อสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ไม่พบสิ่งของ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ท่านทราบ