ร้องเรียน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ เมย์ ขสมกสาย 93 ไม่จอดป้ายรับ ป้ายหน้ารามก่อนฟู๊ดแลน ยืนโบกและทำท่าให้เห็น แต่ผู้ขับเมินเฉยไม่จอด (มาสองคันติดกัน แต่ไม่มีจอดทั้งสอง) ช่วยแก้ปันหาและดำเนิดการตักเตือนให้ด้วยครับ จ่ายเงินไม่ได้ขึ้นฟรีครับ ผมโดนหลายครั้งแล้ว ครั้งนี้มาสองคันเลยคิดว่าต้องร้องเรียนแล้ว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 93 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ