ร้องเรียน สาย108

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ยืนรอ สาย108 มา1 ชั่วโมงแล้ว ตรงอนุสาวรี ควรเพิ่ม รถประจำทาง!! มากับเพื่อนกลับ 515 รถเพื่อนมา 15 นาที/ 2 คัน!! 108 ไปไหนหมดครับ!!

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 108 รถน้อยคอยนานนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับปรุงตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้บรืการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ