ร้องเรียน รถองค์การ สาย 206

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียนผู้เกี่ยวข้อง เป็นผู้ใช้บริการ รถองค์การสาย 206 เป็นประจำทุกวัน รออยู้ป้าย ฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก ประสบปัญหารอรถนานมากเป็นประจำทุกวัน ประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง หรือนานกว่านั้น ในทุกๆ วัน ได้พยามสังเกตเวลาที่รถจะมาถึงป้ายฟอร์จูน แต่ไม่สามารถระบุได้ เพราะแต่ละวันจะไม่เท่ากัน ซึ่งเข้าใจได้ว่า ถนนพัฒนาการ ถนนเพชรบุรี รถติด จึงไม่สามารถประมาณเวลาที่แน่นอนได้ที่รถจะมาถึงป้ายฟอร์จูน จึงขอรบกวนให้ทาง ขสมก เพิ่มจำนวนรถสาย 206 เพื่อเพิ่มความถี่ให้มากขึ้น ลดปัญหาการรอรถนาน เพื่อพิจารณา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ. 206 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)