ร้องเรียนรถเมล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.56 นาฬิกา รถขนส่งมวลชนสาธารณะสายบริการที่ 76 ทะเบียนรถเลขที่ 15-3744 กรุงเทพมหานคร ผู้ขับขี่รถบริการสาธารณะข้างต้นประมาทเปลี่ยนเส้นทางเดินรถโดยกะทันหันและไม่เปิดไฟบอกทาง เบียดแซงรถของผู้ร้องเรียน บริเวณทางขึ้นสะพานตากสิน จึงขอร้องเรียนผู้ขับขี่รถ ในวันและเวลาดังกล่าวเพื่อให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป มิให้ขับขี่ในลักษณะที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางสาธารณะร่วมกัน อนึ่ง หากประสงค์ต้องการภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหว โปรดแจ้งตามอีเมล์ที่ได้ระบุไว้ กรุณาดำเนินการลงโทษโดยด่วน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 76 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ