ร้องเรียนรถเมล์สาย 62

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอเพิ่มจำนวนรถเมล์สาย 62 ขอแนะนำให้มีรถวิ่งขึ้นทางด่วนบ้างในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อเป็นการลดเวลาการเดินทางลง เนื่องจาก รถเมล์สาย 62 จะวิ่งผ่านย่านที่มีรถหนาแน่น ทำให้เสียเวลาเดินทางนาน

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวนำเรื่องเสนอผู้มีอำนาจการพิจารณาอนุมัตต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ