ร้องเรียนรถเมล์สาย 150

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์ครีมน้ำเงินสาย 150 ปรับอากาศ รอนานมาก ทำไมจำนวนรถที่ให้บริการน้อย แก้ไขด่วนครับ

เรียน ผู้โดยสาร รับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วด้วยความขอบคุณยิ่งที่แจ้งข้อมูล ได้ประสานไปยังผู้ประกอบการให้รับทราบปัญหาและให้ทำการปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วนแล้ว