ร้องเรียนรถเมล์สาย 145

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
นั่งรถเมล์สาย 145 สีน้ำเงิน จากธัญญาพาร์ค ลงซีคอน ซึ่งระยะทางแค่ 3.6 กิโล แต่ค่าโดยสาร 20 บาท เอาเปรียบไปหน่อยไหม

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขอเรียนว่า อัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศสาย 145 (สีฟ้าใหม่) จากธัญญาพาร์คไปลงซีคอนสแควร์ ราคา 20 บาท ตามตารางที่กรมการขนส่งทางบกกลางกำหนดให้ ขสมก. จัดเก็บราคาค่าโดยสาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ