ร้องเรียนรถสาย84ก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถนานมากช่วงขากลับไปศาลายา เฉลี่ยมาชั่วโมงละคน ปรับปรุงด่วน

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงจัดสรรรถบริการไม่ให้ขาดระยะรอนานให้ผู้ใช้บริการรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขน่สงมวลชนกรุงเทพ