ร้องเรียนการบริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 137 นี้ตลอด กว่ารถจะมานั่งรอเกือบชั่วโมง แล้วพอรถมาโบกแล้วไม่จอด คนขับคนเดิมอีกแล้ว เป็นแบบนี้หลายครั้งแล้ว แย่

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ