ร่าง TOR โครงการว่าจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (อู่บางเขน) เขตการเดินรถที่ 1 (เป็นการร่าง TOR เพื่อให้สาธาณชนเสนอแนะและวิจารณ์ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2557 เท่านั้น)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
จันทร์, มกราคม 6, 2557 - อังคาร, มกราคม 7, 2557
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
2,720,754.88
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ
เอกสารร่าง TOR: 
หมายเหตุ: 

เป็นการประกาศ TOR เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะหรือวิจารณ์ (ครั้งที่ 2) หากท่านต้องการเสนอแนะหรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานโครงการดังกล่าวนี้ โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซด์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดดังนี้ mayuree@bmta.co.th โทร 0-2246-0974 กลุ่มงานจัดซื้อ หรือที่ www.bmta.co.th หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายประยูร ช่วยแก้ว ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 1 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โทร 081-4932798 (เนื่องจากมีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง หน่วยงานจึงไม่สามารถประกาศ TOR ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางได้