รายได้จากการเดินรถ

กราฟแสดง รายได้จากการเดินรถ

ตารางแสดง รายได้จากการเดินรถ

ชื่อข้อมูล จำนวน
รายได้จากการจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร 6,981,508,699.23
รายได้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 809,772,616.00
รายได้อื่น ๆ 322,792,967.04

เอกสารที่เกี่ยวข้อง