รายงานทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2558 จำนวน 35 รายการ ของเขตการเดินรถที่ 5

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
ราคากลาง: 
1,940.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
นายสายชล สีเนียม
11,927.29
นายสมพร เลิศสินเกรียงไกร
5,940.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
นายสมพร สีเนียม
11,927.29
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มิถุนายน 14, 2560