รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564

เลขที่ประกาศ: 
กจซ.85/2565 ลว.18 เม.ย.65
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, เมษายน 26, 2565