ราคากลาง เช่าใช้บริการระบบสื่อสารความเร็วสูง ADSL

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธิพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
333326.40
ราคากลาง: 
333,326.40
เอกสารราคากลาง: 
หมายเหตุ: 
ยกเลิกโครงการ
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 18, 2559