ราคากลาง เช่าอู่และลานจอดรถ(อู่ท่าอิฐ)เขตการเดินรถที่7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธิพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
18753750
ราคากลาง: 
17,860,500.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 17, 2560