ราคากลาง เช่าระบบ Leased Line Internat

วันที่ประกาศ: 
19/12/2560
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
239,787.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: