ราคากลาง เช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน

วันที่ประกาศ: 
20/04/2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง: 
49,010,400.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: