ราคากลาง ว่าจ้างเหมารักษาปลอดภัยรถโดยสารปลดระวางจอดเก็บที่ มจร.

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
676656
ราคากลาง: 
676,656.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคาหมายเหตุ
บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
630,000.00
17500 บาท x 3 คน x 12 ปี
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
657,894.60
18274.85 บาท x 3 คน x 12 ปี
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
626,400.00
17400 บาท x 3 คน x 12 ปี
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มกราคม 13, 2560