ราคากลาง ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่เมกา เขต 3

วันที่ประกาศ: 
04/06/2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง: 
1,075,338.00 บาท