ราคากลาง ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1749 คัน

วันที่ประกาศ: 
18/05/2561
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
950,851,008.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: