ราคากลาง ว่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรายการ เคียงบ่าเคียงไหล่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
3100000
ราคากลาง: 
900,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
900,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
900,000.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กันยายน 5, 2559