ราคากลาง ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 10 รายการ

วันที่ประกาศ: 
27/06/2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
105,678.55 บาท