ราคากลาง ซื้อสลากออมสิน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีกรณีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
9460000
ราคากลาง: 
4,560,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ธนาคารออมสิน
4,530,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
ธนาคารออมสิน
4,530,000.00
10000 x 453 ฉบับ
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กรกฎาคม 13, 2559