ราคากลาง จ้างพิมพ์ตั๋วโดยสารรถปรับอากาศ แบบรายสัปดาห์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
11236070
ราคากลาง: 
1,982,924.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พรินท์ จำกัด
1,982,924.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ศิริวัฒนาซีเคยวริตี้พรินท์ จำกัด
1,982,924.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, พฤศจิกายน 9, 2559